Konkurs przyrodniczy

Konkurs przyrodniczo-plastyczny – Rośliny Zwierzynieckich Lasów – Nadleśnictwo Zwierzyniec
Regulamin konkursu
Metryczka Identyfikacyjna

Z regulaminu:
2. Cel konkursu

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci oraz młodzieży na bogactwo botaniczne runa leśnego. Każdy z nas udając się do lasu za każdym razem spotyka na co dzień dużo roślin, ale czy zastanawiamy się nad tym jakie to gatunki i dlaczego niektóre rosną pod drzewami iglastymi, a inne pod liściastymi? Konkurs ma na celu kształtowanie różnych intelektualnych i praktycznych umiejętności dotyczących poznawania bogactwa flory, poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zapoznanie dzieci z podstawowymi zależnościami zachodzącymi między roślinami, a ich środowiskiem oraz działalnością człowieka. Przypominamy, że runo leśne to najniższa warstwa lasu, w której rosną rośliny zielne, krzewinki, grzyby, mchy czy porosty. W konkursie bierzemy pod uwagę rośliny zielne, rosnące w runie takie jak np. Przylaszczka pospolita, Zawilec gajowy, Bodziszek cuchnący, Konwalijka dwulistna, Szczawik zajęczy, Orlica pospolita, Pszeniec pospolity, Borówka czarna itd.
3. Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 3 do 16 lat. Uczestnicy konkursu w swoich pracach muszą przedstawiać tylko i wyłącznie rośliny rosnące w runie leśnym, zarówno chronione, jak i pospolite występujące w zwierzynieckich lasach.
Nie
mogą to być rośliny pochodzące z ogródków, pól, nieużytków. Lista gatunków, które można wybrać stanowi załącznik nr. 2.
Każdy uczestnik konkursu wybiera jeden gatunek rośliny i przedstawia w swojej pracy.
Zarówno sposób przedstawienia, jak i technika wykonania pracy plastycznej jest zupełnie dowolna, może to być pojedyncza roślina narysowana ołówkiem, ale mogą to być całe łany danego gatunku namalowane farbami, w tym przypadku jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia uczestnika konkursu.
Wybór kategorii należy do uczestnika. Uczestnik może wziąć udział jednocześnie w dwóch kategoriach (plastycznej i/lub literackiej).
Indywidualne prace plastyczne: dowolna technika w formacie A3 lub A4.
Indywidualne prace literackie: nie więcej niż dwie strony A4 maszynopisu (Czcionka Arial 12).

Przykładowe rośliny zwierzynieckich lasów: